Voortgezet speciaal onderwijs

In ons onderwijsmodel is het lesaanbod in balans, omdat de splitsing tussen praktisch en theoretisch onderwijs, en de splitsing tussen binnenschools en buitenschools leren, zoveel als mogelijk losgelaten is. Dit maakt het voor leerlingen mogelijk om nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes (denken en handelen), vanuit verschillende vakgebieden, situaties en contexten in samenhang en in de vorm van een doorlopende leerlijn te ontdekken en oefenen.

Kenmerken van ons ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod:

 • Het onderwijs bestaat grotendeels uit ervarings- en ontwikkelingsgerichte (leer)activiteiten die plaats- en tijdsonafhankelijk zijn.
 • De (leer)activiteiten worden aangeboden vanuit de school als leef- en leergemeenschap en zijn gericht op de brede persoonsvorming, zelfredzaamheid,
  zelfstandigheid en loopbaanoriëntatie.
 • Het onderwijsprogramma gaat uit van diversiteit en verscheidenheid; tempo- en niveauverschillen en wordt aangepast aan gespecificeerde individuele
  doelstellingen.
 • Binnen het leerkrachtgestuurde (kans)rijke- en eigentijdse onderwijsprogramma is er sterk sprake van individuele en leerlinggestuurde ontwikkelprocessen.
 • De leerkracht wordt gezien als rolmodel, beweegt met de leerling mee in het ontwikkelproces en is verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van de leerling.
 • Er wordt gebruikgemaakt van elektronische leeromgevingen, digitale leerlingvolgsystemen, portfolio’s en formatieve evaluatie.

Doelen op leergebied

Voor alle arrangementen heeft de Tarcisiusschool leergebied specifieke en leergebied overstijgende doelen. Leergebied specifieke doelen zijn de kerndoelen voor de vakgebieden:

 • Nederlandse taal en communicatie
 • Engelse taal
  Rekenen en wiskunde
 • Mens, Natuur en Techniek
 • Mens & Maatschappij
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • Bewegen & Sport
 • Voorbereiding op arbeid

Leergebiedoverstijgende doelen

 • Leren werken
 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Certificaten en getuigschrift

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen, wanneer dat mogelijk is, certificaten en diploma’s behalen. Zowel op het gebied van theorie in de vorm van IVIO-certificaten als ook branchegerichte certificaten en diploma’s bieden wij hiervoor de mogelijkheid. Leerlingen die het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding van het vso met goed gevolg doorlopen, ontvangen een vso- getuigschrift.

“De school vindt het belangrijk om goed te kijken naar hoe jij je ontwikkelt en wat jij daarbij nodig hebt. We kijken naar wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je weet. Dit brengen wij in beeld met CompAs. Na het voortgezet speciaal onderwijs stroom je door naar werk of dagbesteding.”