Visie en onderwijsmodel

Het is de natuur van de mens om zich in elk moment, in iedere situatie en een leven lang te ontwikkelen, in relatie tot de toekomst en de wereld om zich heen. De Tarcisiusschool heeft de overtuiging dat de school hierbij van toegevoegde waarde kan zijn wanneer zij in de basis een omgeving biedt waar iedereen volledig gezien wordt en oprecht zichzelf kan zijn.

Vanuit een holistisch bewustzijn laat de school zich in alle facetten, bij alle interne en externe processen en op alle niveaus van onze schoolorganisatie, leiden door 3 kernwaarden:

De school vertrouwt op AUTONOMIE vanuit diversiteit en inclusie en heeft expliciet aandacht en oog voor ieders dromen, drijfveren, intuïtie, voorkeuren, persoonlijkheid en unieke ontwikkelmogelijkheden.

De school biedt ruimte voor ONTWIKKELING binnen een (kans)rijke, innovatieve en ervaringsgerichte leef- en leeromgeving.

De school werkt vanuit VERBINDING met alle betrokken interne, externe partijen en stakeholders, als onderdeel van een groter ecologisch geheel.

CompAs onderwijsmodel

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit een holistische en ecologische visie op de ontwikkeling van de mens. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling volgens ons van toegevoegde waarde zijn wanneer het in de basis een omgeving biedt waar het individu, als deel van het grotere geheel, volledig wordt gezien.

De naam CompAs staat voor Competentie-as (zicht op competenties) en Kompas (richting geven aan). Ons CompAs onderwijsmodel gaat uit van de potentie die in iedere leerling aanwezig is om zich te ontwikkelen. Een leerling (een mens) kan zich namelijk niet niet-ontwikkelen. Leerlingen worden in deze (succes)ervarings- en ontwikkelingsgerichte onderwijsvorm niet vergeleken met een gemiddelde of de ontwikkeling van andere leerlingen. Het onderwijsmodel CompAs streeft ernaar om de groei van leerlingen op vier ontwikkelgebieden te volgen en te optimaliseren, namelijk op het gebied van Zijn Willen Kunnen Weten. Waarbij Zijn voornamelijk gericht is op identiteitsvorming en ontwikkeling in het sociaal-emotioneel functioneren, Willen op dat wat de leerling van binnenuit ervaart en de ontwikkeling van leergedrag, Kunnen op loopbaanoriëntatie en de ontwikkeling van creatieve, sportieve, praktische en arbeidsvaardigheden en Weten op het uitbreiden van kennis. Het doel is de leerlingen voor te bereiden op een nog onbekende toekomst, met een onderwijsaanbod dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en ze uiteindelijk zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan onze complexe en dynamische, steeds veranderende samenleving.

Het CompAs-profiel van een leerling geeft zicht op de al aanwezige competenties, vaardigheden, inzichten en attitudes van de leerling, in relatie tot elkaar en tot het geheel aan ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast kan het CompAs-profiel gebruikt worden om, samen met de leerling en ouders/verzorgers, richting te geven aan de volgende stappen in de ontwikkeling naar het gewenste korte- en lange termijnperspectief.