Pedagogisch klimaat

Elke leerling en medewerker heeft rechten én plichten

  • Iedereen heeft recht op een veilige school. Iedereen heeft de plicht te zorgen dat anderen zich veilig voelen.
  • Iedereen heeft recht op een gezonde en sfeervolle school. Iedereen heeft de plicht ervoor te zorgen dat hij of zij de gezondheid en de goede sfeer in de school niet in gevaar brengt.
  • Iedereen heeft recht op het optimaal deel te nemen aan het onderwijsprogramma. Iedereen heeft de plicht om ervoor te zorgen dat anderen ook optimaal aan het onderwijsprogramma kunnen deelnemen.
  • Iedereen heeft het recht zich te kleden zoals hij of zij prettig vindt. Iedereen heeft wel de plicht om zich te kleden met kleding die past bij het jaargetijde, bij het naar school gaan of bij activiteiten buiten de school.

We kunnen leerlingen aanspreken op kleding en attributen die als uitdagend kunnen worden bestempeld.

Een veilige en gezonde school

De Tarcisiusschool is een plek waar iedereen (jong en oud) graag wíl zijn en zichzelf, met plezier en vanuit de eigen ‘natuur’, kan ontwikkelen in de ontmoeting met- en in relatie tot al het andere. Een plek waar iedereen welkom is, waar elk individu recht heeft op een ongelijke behandeling en waar volop ruimte is voor diversiteit, verschillen (in leerstijlen), talentontwikkeling en maatwerk.

Het gaat op de Tarcisiusschool niet alleen om leren en presteren, maar juist ook om (samen)leven, nu en in hun toekomst. We hebben aandacht voor hoe wij samenleven en hoe we met onszelf, anderen en onze omgeving omgaan. Hoe een ieder zichzelf kan blijven ontplooien, ontdekken en ontwikkelen.

Het vergroten van eigenaarschap en de ontwikkeling van identiteit, (sociale) vaardigheden, competenties en zelfredzaamheid van leerlingen, stellen we daarbij centraal. We kijken goed naar de individuele mogelijkheden van leerlingen en bieden maatwerk. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij leerlingen en elkaar in het omgaan met de belemmeringen die hierbij ervaren worden.

We proberen de school zo veilig mogelijk te maken en een prettig leerklimaat te creëren. Een deel van onze medewerkers is opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

Rookvrije school

De Tarcisiusschool is een rookvrije school. Dit betekent dat onze medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen die onze school bezoeken niet roken op school en in de schoolomgeving.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Het lesprogramma besteedt veel aandacht aan het samen leren samenleven en het omgaan met jezelf, elkaar en de omgeving. Een onderdeel van ons lesprogramma is Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Op de Tarcisiusschool wordt Rots & Water standaard één keer per week ingezet, behalve bij de aanvangsgroep. Een ander onderdeel is Leefstijl, een lesprogramma gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit zit standaard in het lesprogramma. De Tarcisiusschool gebruikt de Kriebels in je buik methode voor seksuele voorlichting. Deze lesmethode wordt ook standaard aangeboden op school.

Pedagogisch handelen

Onze leerlingen staan centraal, met hun eigenheid, dromen, drijfveren en talenten. Ze ontwikkelen zich door het opdoen van ervaringen, onderzoeken, ontdekken, experimenteren, exploreren, fouten maken en risico’s nemen. Zo krijgen zij zicht op hun wensen en mogelijkheden m.b.t. vervolgonderwijs, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Alle leerlingen worden hierbij op maat en persoonlijk ondersteund en begeleid.

De medewerkers in de school staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven. Daarbij hanteren we een gezamenlijke en eenduidige aanpak, waarbij wij in verbinding en veiligheid, met een gezonde levenshouding, als belangrijk voorbeeld dienen voor de leerlingen.

Met onze specifieke en specialistische wijze van pedagogisch handelen creëren wij een positief leef- en leerklimaat in de school. Door middel van vroeg signaleren en preventief handelen wordt ervoor gezorgd dat escalaties en incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast worden duidelijke omgangsregels en grenzen gesteld die vooraf met de leerlingen worden besproken. Ook krijgen de leerlingen zelf de ruimte om samen met elkaar en met medewerkers afspraken te maken. De medewerker formuleert verzoeken naar leerlingen zo concreet mogelijk en in termen van gewenst gedrag, zodat voor de leerlingen helder is wat van ze wordt verwacht. De medewerker biedt de leerling de tijd, ruimte en mogelijkheid om aan het verzoek te voldoen. Hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van een schakelmoment in de Chill-out ruimte. Een schakelmoment biedt voor zowel de leerling als voor de medewerker ruimte voor reflectie en contactherstel, met als doel zo snel mogelijk het lesprogramma te kunnen vervolgen. Het dient absoluut niet als strafmaatregel!