Speciaal onderwijs

De SO-afdeling van de Tarcisiusschool biedt onderwijs gericht op vervolgonderwijs binnen de uitstroomniveaus dagebestedingsgericht, arbeidsmarktgericht en bij uitzondering diplomagericht (vmbo-b).

Voor de leerlingen van het speciaal onderwijs, die aan het einde van een schooljaar kunnen uitstromen naar een vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs, kijken we in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) naar een passend vervolg. De VSO-afdeling van de Tarcisiusschool biedt onderwijs binnen de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding.

Voor elk uitstroomprofiel is omschreven wat het streefniveau is op de gebieden Zijn Willen Kunnen Weten. Elk uitstroomprofiel kent twee fases: onderbouw (gelijk voor Dagbestedingsgericht en Arbeidsmarktgericht) en bovenbouw. Per fase hanteert de leerkracht een fase-specifieke benadering en fase-specifieke instructie. De leerlingen kunnen zich binnen een faseplan in twee richtingen ontwikkelen: verticaal en horizontaal. Een verticale ontwikkeling houdt in dat een leerling binnen hetzelfde uitstroomprofiel naar een volgende fase doorstroomt. Bij een horizontale ontwikkeling stroomt de leerling door naar een ander uitstroomprofiel.

Doelen op leergebied

Voor alle arrangementen heeft de Tarcisiusschool leergebied specifieke en leergebied overstijgende doelen. Leergebied specifieke doelen zijn de kerndoelen voor de vakgebieden:

  • Nederlandse Taal
  • Engels
  • Rekenen en Wiskunde
  • OriĆ«ntatie op jezelf en wereld
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
  • Bewegingsonderwijs

Leergebiedoverstijgende doelen:

  • Leren leren
  • Sociale en emotionele ontwikkeling
  • Omgaan met media en technologische hulpmiddelen

Thematisch onderwijs

Ons doel met het thematisch onderwijs is het laten groeien en opbouwen van een stroom van betekenisvolle activiteiten voor leerlingen, rond een inspirerend thema, aangestuurd door de vragen en inbreng van leerlingen. We starten elk thema vanuit de belevingswereld van de leerlingen, hierdoor ontstaat betrokkenheid en ruimte tot leren bij de leerlingen. Iedere leerling heeft zijn eigen rol en wordt uitgedaagd om zelf actief na te denken, vragen te stellen en te onderzoeken. Zo krijgt het thema betekenis voor de leerling en maken we verbinding naar andere gebieden.

“De school vindt het belangrijk om goed te kijken naar hoe jij je ontwikkelt en wat je daarbij nodig hebt. We kijken naar wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je weet. Dit brengen we in beeld met CompAs. Na het speciaal onderwijs stroom je door naar voortgezet onderwijs. Dat kan op de Tarcisiusschool of ergens anders.”