De Tarcisiusschool

De Tarcisiusschool is een éénpitter in de wijk Brakkenstein gelegen in Nijmegen. De school biedt met ongeveer 50 medewerkers onderwijs aan ongeveer 160 leerlingen. De Tarcisiusschool heeft een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Ongeveer 40% van de leerlingen bezoekt de SO-afdeling en 60% de VSO-afdeling.

De Tarcisiusschool biedt onderwijs aan leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). De specifieke expertise van de Tarcisiusschool zit in de combinatie van beide domeinen. De school kiest voor een positieve benadering en begeleiding van de leerlingen voor een zo optimaal mogelijk en duurzaam effect.

Het volledige schoolteam, van conciërge tot aan management, laat een evenwichtige verdeling zien op leeftijd, gender, expertise, diversiteit en achtergronden. Kenmerkend voor de cultuur binnen het schoolteam is
de grote betrokkenheid bij de leerlingen en bij elkaar. De verbinding tussen mensen, in relatie tot de omgeving, staat centraal.

Samenwerken

Voor onze school is de samenwerking met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers en eventuele hulpverleners van essentieel belang. Samen bepalen we voor alle leerlingen de doelen en de koers voor komend schooljaar. En samen zorgen we voor een veilige omgeving voor de leerlingen. We gaan een ‘pedagogisch partnerschap’ aan. 

Samenwerking met ketenpartners

De Tarcisiusschool vindt contacten en uitwisseling met collega scholen en externe partijen zeer belangrijk. We onderhouden daarom structurele contacten met collega scholen en externe instanties. Expertise vanuit onderwijs, zorg en behandeling komt binnen het schoolgebouw samen in de maatwerktrajecten. Onze ambitie is dat we een volwaardig partner blijven binnen de samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs. Wij onderhouden systematische en gereguleerde contacten met ketenpartners.

Ons doel

Het doel van onze school is de leerlingen voor te bereiden op een nog onbekende toekomst, met een onderwijsaanbod dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, zodat ze zich maximaal kunnen ontplooien en uiteindelijk zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de complexe en dynamische, steeds veranderende samenleving.

Onze houding

  • We staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in hen geloven.
  • We hanteren een gezamenlijke en eenduidige aanpak, waarbij verbinding, veiligheid en een gezonde levenshouding als belangrijk voorbeeld dienen.

Onze focus

  • Onze leerlingen staan centraal, met hun eigenheid, dromen, drijfveren en talenten.
  • Onze leerlingen ontwikkelen zich door ervaren, onderzoeken, ontdekken, experimenteren, exploreren, fouten maken en risico’s nemen
  • Onze leerlingen krijgen zicht op hun wensen en mogelijkheden m.b.t. vervolgonderwijs, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.
  • Onze leerlingen worden op maat en persoonlijk ondersteund en begeleid.
  • Onze leerlingen komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Geschiedenis

Onze Tarcisiusschool kent een rijke, boeiende geschiedenis. De St. Tarcisiusschool werd tezamen met het pensionaat ‘Jonkerbosch’ opgericht in 1935 door de ‘Congregatie der broeders van Liefde’. De school was eerst een ‘echte’ broederschool, totdat in de jaren vijftig de eerste ‘leken’ de school binnenkwamen. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw hebben ook de laatste broeders de school verlaten. In deze jaren werd de Tarcisiusschool onafhankelijk van het instituut Jonkerbosch. Nu is de school geen internaat school meer, maar een regionale school. Sinds 1979 is de Tarcisiusschool een school voor SO (Speciaal Onderwijs) en VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Tot 1987 was de Tarcisiusschool, gehuisvest op het Jonkerboschterrein aan de oude Mollenhutseweg. Vanaf 1987 is de school gehuisvest in de voormalige Gabriël- en Mariaschool aan de Pater Eijmardweg in Brakkenstein.

Europees Sociaal Fonds

Onze school ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Deze activiteiten worden meegefinancierd door de Europese Unie.