Medezeggenschaps-raad

Onze school kent een medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit medewerkers en ouders. De raad komt ongeveer tien keer per jaar samen. We vergaderen ‘s avonds van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur op de Tarcisiusschool. 

Medezeggenschaps-raad

Tijdens de avonden bespreken we de volgende zaken: 

• zaken waarover de MR advies moet geven 
• zaken waarvoor de MR instemming moet geven 
• zaken waarover de MR alleen door de schoolleiding geïnformeerd wordt.

Medicatie

Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind medicatie inneemt tijdens schooltijd. Voor het verstrekken van medicijnen aan leerlingen onder schooltijd dient u als ouders/verzorgers via dit formulier toestemming te geven. Hierop kunt u ook een telefoonnummer doorgeven waarop u tijdens schooltijden bereikbaar bent.

Verlof aanvragen

In bepaalde omstandigheden kan een leerplichtige leerling verlof krijgen buiten de door de school vastgestelde vakantiedagen. Deze mogelijkheden zijn echter beperkt. De school mag alleen aan een verlofverzoek voldoen als sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’: omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van het kind, de ouder(s) of verzorger(s) om (overmacht). U kunt dit verlof schriftelijk aanvragen door het verlofformulier te downloaden en in te vullen. De teamleider mag het verlofverzoek namens de directie behandelen. Elke aanvraag voor meer dan tien dagen verlof of verlof vóór/na een schoolvakantie leggen wij voor aan de leerplichtambtenaar.

 

LET OP:

  • Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren).
  • U wordt verzocht om bewijsstukken bij deze aanvraag aan te leveren.
  • U kun schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit van de directeur bij het Bevoegd Gezag van de school.

Ouderportaal

Om de samenwerking en communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn wij aan het einde van het schooljaar 2019-2020 gestart met een ouderportaal via de Schoolapp van Concaps. Deze app kunt u voor Android via de Playstore en voor Apple via de Appstore downloaden. Via deze app kunt u communiceren met de mentor van uw kind. Ook worden hier de nieuwsbrieven en mededelingen vanuit school gedeeld. Deze app voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ouderportaal

Klachtenregeling

De Tarcisiusschool kent een wettelijk verplichte, formele klachtenregeling (Wet op de Expertisecentra). Als u op school tegen een probleem aanloopt met een leerkracht, ouder of kind, kunt u hierover bij onze directie een klacht indienen. 

Klachtenregeling

Wilt u de kwestie liever niet met de directie bespreken, dan kunt u terecht bij de twee vertrouwenspersonen op school: Kim Schouten en René Pouwels. 

De externe vertrouwenspersoon is Carla Leen van de GGD regio Nijmegen. U kunt haar bereiken bij de GgD Regio Nijmegen: 

Groenewoudseweg 275,
6524 TV Nijmegen 
024 - 329 72 79.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]