Aanmelden

Op het moment dat u uw kind bij ons wilt aanmelden, belt u met de administratie van onze school. Een medewerker vult een formulier in en maakt een afspraak met u voor een gesprek en rondleiding door onze school. Bij dit kennismakingsbezoek is vanuit school de orthopedagoog aanwezig.

Wanneer u er daarna voor kiest uw kind schriftelijk aan te melden bij de Tarcisiusschool, gaat onze zorgplicht in. Dit betekent dat we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod doen. We zoeken een plek waar uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Dit doen we onder de volgende voorwaarden:

  • Er is plaats op de school van aanmelding.
  • U respecteert de grondslag van de school.
  • U moet melden waar u uw kind nog meer heeft aangemeld. De scholen van het samenwerkingsverband bepalen onderling hoe hiermee om te gaan. U kunt natuurlijk vertellen welke school uw voorkeur heeft. E√©n school krijgt de zorgplicht. Ook als er nog geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.
Toelaatbaarheidsverklaring

Elk samenwerkingsverband stelt zelf criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen aan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op basis hiervan beslist het samenwerkingsverband, op verzoek van het bevoegd
gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of de leerling toegelaten kan worden. Het samenwerkingsverband raadpleegt hiervoor deskundigen voor advies. Zonder toelaatbaarheidsverklaring laat een school voor (v)so de leerling niet toe.

Plaatsing nieuwe leerlingen

Als een leerling is aangemeld, maakt de orthopedagoog afspraken over het kennismakingsbezoek, aan te leveren documenten en instroomdatum.