De Tarcisiusschool

De Tarcisiusschool is een school voor leerlingen met een meervoudige, complexe ondersteuningsbehoefte bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein gedrag). De specifieke expertise van de Tarcisiusschool zit in de combinatie van beide domeinen.

Wij hebben een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar en een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar.

  • De SO-afdeling van de Tarcisiusschool biedt onderwijs gericht op vervolgonderwijs binnen de uitstroomniveaus Dagbestedingsgericht en Arbeidsmarktgericht (bij uitzondering Diplomagericht vmbo-b).
  • De VSO-afdeling van de Tarcisiusschool biedt onderwijs gericht op uitstroom naar
    Dagbesteding, Werk (eventueel met ondersteuning) en Instroom MBO Entree.

 

Een inclusieve school voor pedagogisch sensitief onderwijs

Vanuit onze maatschappelijke en pedagogische opdracht zien wij het als de bedoeling van ons onderwijs om onze leerlingen te bieden wat zij in deze tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen in relatie tot het verleden, de toekomst en de wereld om zich heen. We zien onze school als oefenplaats waar het samen leren samenleven, ín en mét de samenleving plaatsvindt. De schoolomgeving wordt hiermee een inclusieve plek voor alle betrokkenen van de school, een plek waar je diversiteit ontmoet, het onbekende leert kennen en ervaringsgericht leert om jezelf daartoe te verhouden.

Op onze school staan de leerlingen centraal, met hun eigenheid, dromen, drijfveren en talenten. De leerlingen ontwikkelen zich door het opdoen van verschillende ervaringen, onderzoeken, ontdekken, experimenteren, exploreren, fouten maken en risico’s nemen. Zo krijgen zij zicht op hun wensen en mogelijkheden m.b.t. vervolgonderwijs, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. 

Alle leerlingen worden hierbij op maat en persoonlijk ondersteund en begeleid door onze leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers van het schoolteam.

 

Kinderen en jongeren die al gedurende langere tijd thuiszitten en/of grote problemen ondervinden bij het naar school gaan, bieden we bij de Tarcisiusschool een Inclusief Maatwerk Traject (IMT).

Een IMT bestaat uit intensief begeleide onderwijs/zorg-activiteiten, binnen en buiten het schoolgebouw. Een IMT programma is volledig aangepast op dat wat de individuele leerling nodig heeft om uiteindelijk weer met plezier naar school te gaan. De IMT begeleiding wordt uitgevoerd door zowel pedagogisch hulpverleners van school als van zorgpartner TVN Zorgt.

Er zijn ook andere vormen van extra individuele ondersteuning en therapie onder schooltijd en binnen de inclusieve schoolcontext mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn Logopedie, Nederlands als tweede taal (NT2), Agressie Regulatie Training (ART), Psychomotore Therapie (PMT) of Speltherapie. Deze ondersteuning wordt in afstemming met ouders/verzorgers door verschillende externe aanbieders vormgegeven in de school.

 

Speciaal onderwijs

De afdeling speciaal onderwijs verzorgt het onderwijs voor de kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). De school kiest voor een positieve benadering en begeleiding van de leerlingen voor een zo optimaal mogelijk en duurzaam effect.

Voortgezet speciaal onderwijs

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs verzorgt het onderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een specialistische ondersteuningsbehoefte, bij zowel de cognitieve ontwikkeling (domein Leren) als in de omgang met zichzelf en de omgeving (domein Gedrag). Alle leerlingen krijgen passend onderwijs via onderwijsarrangementen aangeboden. De arrangementen van het vso zijn onderverdeeld in fase 1, 2 en 3. De Tarcisiusschool heeft ook externe locaties voor dagbesteding en arbeidstraining, in de vorm van leerwerk- en stageplaatsen.